IDEARI

TRETS D’IDENTITAT

A través de la tasca educativa de cada dia i després d’una trajectòria professional reeixida de més de 50 anys, ens proposem com objectius profunds i irrenunciables:

  1. Una veritable formació integral de la persona a través del currículum, del tracte personal i del seguiment de tutoria.
  2. El respecte a la llibertat individual i col.lectiva i el domini de les virtuts bàsiques de la convivència.
  3. Ens definim com a escola catalana i, per tant, com a transmissors i consolidadors dels valors de la cultura catalana, sense que això signifiqui excloure altres realitats culturals i lingüístiques ben evidents en el nostre país. Entenem i respectem la diversitat per raó de gènere, realitat social i/o cultural.
  4. Ens considerem una institució receptiva i participativa en les propostes que provénen de l’equip directiu com de l’equip de mestres, així com de les mares i pares de l’escola.
  5. Som una escola d’estructura flexible i interactiva que pretén conservar tant les propostes que provénen de l’equip directiu com de l’equip de mestres, així com les de pares i mares de l’escola.
  6. Potenciem la formació permanent del professorat i de l’equip directiu, així com la formació de la resta de la comunitat educativa.
  7. També potenciem la interdisciplinarietat del currículum dels alumnes per tal de tenir una visió globalitzadora de la realitat social, cultural i científica.
  8. Volem aprofundir els nostres objectius educatius no només a través del desplegament del currículum de l’alumne/a sinó també de les activitats extraescolars que fomenten la creativitat, la sensibilitat, el coneixement i la formació tècnica-científica.

PROJECTE EDUCATIU

El Projecte educatiu de l’Escola descriu la identitat del nostre centre. Ens definim com una escola que es preocupa de la formació integral de la persona des de la vessant intel·lectual a l’afectiva i social per la qual cosa considerem bàsic un seguiment individualitzat dels alumnes a través de la tasca de les tutories compartides, modalitat que garanteix un seguiment real de cada alumne tant a nivell acadèmic, com a nivell personal. La preocupació per oferir qualitat acadèmica als/es alumnes es tradueix en garantir una bona formació permanent del professorat dins i fora del centre i en comptar amb un claustre de professors/es amb una formació immillorable en els seus respectius camps de coneixement i també a nivell pedagògic. També ens definim com una escola catalana, que transmet els valors de la cultura catalana i que utilitza com a llengua vehicular el català, la qual cosa no significa que l’escola no contempli altres realitats lingüístiques i culturals presents a la nostre societat. Per altra banda, hi ha un gran respecte a la diversitat, tant cultural com de gènere. Som una escola que valorem com a fonamental l’intercanvi d’informació i el contacte amb els/les pares/mares per tal de prendre decisions de forma consensuada amb el/la tutor/a i si s’escau, amb qualsevol membre de l’equip directiu. Per últim, l’escola considera i així ho manifesta en el seu Projecte Curricular de Centre que el camp educatiu és molt extens i no s’acaba en les àrees curriculars, sinó que abasta un horitzó més ample per la qual cosa considera important organitzar activitats extraescolars que fomentin la creativitat, la sensibilitat i l’esport. Aquests grans trets d’identitat de l’escola van prenent forma en cadascun dels àmbits escolars, des de la manera d’organitzar els continguts d’aprenentatge de les diferents àrees curriculars, fins les consignes pedagògiques que donen sentit i coherència a totes elles i que creen una línia d’escola comuna a totes les etapes educatives.