Busca aquí:
 

ESO

A l’etapa de l’Educació Secundària trobem nois i noies que tot just acaben el període de la infantesa i en els quals, al llarg de quatre anys, observarem una evolució personal que els portarà al món adult.
Són joves amb molts interessos i curiositats però també amb molts dubtes i interrogants, en relació a ells mateixos i al món que els envolta. En aquest sentit, l’equip docent de secundària treballa per acompanyar aquests alumnes en aquest procés de formació i canvi, orientant-los tant en els aspectes acadèmics com personals i socials. Per a poder realitzar amb èxit aquesta tasca és imprescindible el coneixement integral del jove. Aquest ens INSPIRA a l’hora de plantejar els recursos organitzatius i metodològics que dirigeixen la pràctica educativa.
Per tal d’afavorir el seu ple desenvolupament és important que, en aquesta tasca, s’estableixin vincles de confiança entre les parts, escola-família- alumnat, que permetin el treball compartit i consensuat.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

OBJECTIUS DE L’ETAPA

L’ESO (l’Educació Secundària Obligatòria) que és la següent etapa obligatòria està organitzada en quatre cursos al llarg dels quals els objectius a assolir de les diferents àrees es treballen de forma cíclica. El currículum queda distribuït en una part comuna, una de variable i una de síntesi que, conjuntament, pretén donar a l’alumnat una formació integral i funcional que el permetrà desenvolupar les capacitats, habilitats i destreses necessàries per a continuar la seva formació acadèmica o la incorporació al món laboral i la participació activa en la societat.

ACCIÓ TUTORIAL

Un dels eixos fonamentals de la Reforma en l’Etapa de l’ESO és, sens dubte, la tutoria. Per aquest motiu i, pensant en la seva importància, a l’Escola Cervetó hem elaborat un programa d’acció tutorial que assegura una bona organització i funcionament de les tutories. Com a objectius fonamentals ens centrem en conèixer a l’alumne/a com a individu, tant a nivell acadèmic com personal i en la seva relació amb la resta del grup classe.

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

Tenint en compte la necessitat del tractament de la diversitat derivada dels diferents interessos, ritmes d’aprenentatge, dels coneixements previs que l’alumnat aporta,… a l’Escola tenim previstes una sèrie de propostes metodològiques i organitzatives que tenen com a objectiu final afavorir al màxim l’aprenentatge de tot l’alumnat d’acord a les seves necessitats i fer un seguiment molt acurat del procés de construcció de coneixements.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

TREBALLS DE SÍNTESI

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars. Al llarg del treball de síntesi, l’alumne/a haurà de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
Les activitats que desenvolupem són: InformàticaEstratègies de comunicacióTècniques d’aprenentatgeTaller de raonament lògic i Introducció a la Filosofia.

ASSIGNATURES I PROFESSORAT

1r ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura
Josué Aguedo
Llengua castellana i literatura
Josué Aguedo
Llengua anglesa
Irma Martínez
Matemàtiques
Míriam Montero
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
Carme Colomé
Ciències socials: geografia i història
Isabel Carbajo
Educació física Anabel Gracia
Música
Anna Córdoba
Visual i Plàstica
Anna Córdoba
Tecnologia Míriam Montero
Cultura i valors ètics Carme Colomé
Complementàries
 • Anna Córdoba
 • Albert Tudela
 • Míriam Montero
 • Isabel Carbajo
Matèries optatives
 • Irma Martínez
 • Josué Aguedo

2n ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura
Aroa Sánchez
Llengua castellana i literatura
Aroa Sánchez
Llengua anglesa
Irma Martínez
Matemàtiques
Albert Rius
Ciències de la naturalesa: física i química
Carme Colomé
Ciències socials: geografia i història
Isabel Carbajo
Educació física Anabel Gracia
Música Anna Córdoba
Tecnologia Albert Rius
Cultura i valors ètics Anna Córdoba
Complementàries
 • Albert Tudela
 • Albert Rius
 • Aroa Sánchez
 • Carme Colomé / Anna Córdoba
Matèries optatives
 • Marta Gago
 • Gemma Batlle
 • Nuria Rubio

3r ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura Núria Rubio
Llengua castellana i literatura Núria Rubio
Llengua estrangera Irma Martínez
Matemàtiques Laia Ballester
Biologia i Geologia Gemma Batlle
Física i Química Gemma Batlle
Ciències socials: geografia i història Adrià Delgado
Educació física Anabel Gracia
Educació visual i plàstica Paqui Berral
Tecnologia Laia Ballester
Cultura i valors ètics Paqui Berral
Complementàries
 • Núria Rubio
 • Albert Rius
 • Albert Tudela
 • Enric Bosch
Optatives
 • Paqui Berral
 • Marta Gago
 • Jordi Cervera

4t ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura Mar Moreno
Llengua castellana i literatura Mar Moreno
Llengua estrangera Anna Ramos
Matemàtiques Gemma Batlle
Ciències socials: geografia i història Adrià Delgado
Educació física Anabel Gracia
Cultura i valors ètics

(Inclou Servei Comunitari)

Imma Roda
Complementàries
 • Albert Tudela
 • Anna Ramos
 • Àngels Grau / Isabel Riera
Projecte de recerca
 • Enric Bosch
 • Laia Ballester
 • Jordi Cervera
MATÈRIES OPTATIVES
Llatí Isabel Carbajo
Física i Química Isabel Riera
Biologia i Geologia Jordi Cervera
Economia Enric Bosch
Educació visual i plàstica Paqui Berral
Tecnologia Laia Ballester
Informàtica Laia Ballester
Ciències aplicades Jordi Cervera
Sociologia

(Inclou introducció a la Psicologia)

(En llengua anglesa)

Adrià Delgado

CAP D’ESTUDIS: Imma Roda