BATXILLERAT

A l’etapa de Batxillerat tenim joves engrescats per iniciar la seva especialització acadèmica que els portaran a fer uns estudis posteriors. Això implica que s’enfrontin a un dels primers reptes de decisió del seu futur professional, fet que provoca interrogants, expectatives i il·lusions.
Els/les tutors/es i els/les professors/es s’INSPIREN en aquests futurs professionals del nostre país per portar a terme una educació global, de valors, de responsabilitat, de compromís, de coneixements, de cooperació, de potenciació de les seves habilitats i capacitats on la fita final és ensenyar a pensar i a desenvolupar estratègies que els permetin adaptar-se a una societat en continu canvi i evolució per esdevenir un ciutadà actiu i crític del segle XXI.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

OBJECTIUS D’ETAPA

Aquesta etapa, que consta de dos cursos acadèmics, comporta bàsicament:

  • La consolidació de les habilitats i capacitats assolides en les etapes anteriors (comprensió lectora, raonament matemàtic, capacitat analítica….).
  • El desenvolupament de noves capacitats que fomenten tant el pensament conceptual com les habilitats procedimentals relacionades amb els diferents àmbits d’aprenentatge.

Una de les línies bàsiques del nostre centre és la formació global del nostre alumnat; així doncs, entre els nostres objectius ens marquem la formació acadèmica, la personal i la social, entenent que volem que els nostres estudiants siguin capaços d’aprendre a pensar, a fer… (àmbit acadèmic); que aprenguin a ser individus responsables (àmbit personal); i que el respecte i la tolerància siguin dos valors habituals en la seva convivència amb els altres (àmbit social).

TREBALLS DE RECERCA

Una de les innovacions de la reforma en el nivell educatiu del Batxillerat és l’obligatorietat del denominat Treball de recerca. El treball de recerca (TR) és “un conjunt d’activitats estructurades i orientades de cara a la investigació que realitza cada alumne/a en un àmbit que ell mateix ha escollit i acotat en part.” (DOGC, núm. 2716). El TR constitueix 2 crèdits del total que l’alumne/a ha de cursar en el Batxillerat. Amb el TR l’alumnat desenvolupa una petita investigació sobre un tema determinat orientat per un tutor/a. Al final del treball l’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i la defensa oralment.

ASSIGNATURES I PROFESSORAT

1r BTX

MATÈRIA COMUNA PROFESSORAT
Llengua i literatura catalana Àngels Grau
Llengua i literatura castellana Àngels Grau
Llengua estrangera (anglès) Anna Ramos
Educació Física Anabel Gracia
Filosofia i ciutadania Eduard Gisberd
MATÈRIA DE MODALITAT PROFESSORAT
Matemàtiques CCSS Yannick Miranda
Economia Elena Morell
Història del món Iñaki Martínez
Cultura Audiovisual Paqui Berral
Biologia Jordi Cervera
Química Antonio Caballero
Matemàtiques Sergio Ibáñez
Física Sergio Ibáñez
Llatí Iñaki Martínez
Tecnologia i Enginyeria Industrial Sergio Ibáñez
Dibuix tècnic Elena Morell
MATÈRIA OPTATIVA ANUAL
Biomedicina Jordi Cervera
Funcionament de l’Empresa Enric Bosch
MATÈRIA OPTATIVA TRIMESTRAL
Matemàtica Aplicada Isabel Riera
Problemàtiques Socials Sònia Pradas
Reptes científics actuals Isabel Riera i Sònia Pradas
Ciutadania, Política i Dret Elena Morell i Sònia Pradas
Matèries IOC Coordinador: Sergio Ibáñez

2n BTX

MATÈRIA COMUNA PROFESSORAT
Llengua i literatura catalana Àngels Grau
Llengua i literatura castellana Àngels Grau
Llengua estrangera (anglès) Anna Ramos
Història d’Espanya i Catalunya Iñaki Martínez
Història de la Filosofia Iñaki Martínez
MATÈRIA DE MODALITAT PROFESSORAT
Matemàtiques CCSS Antonio Caballero
Matemàtiques Sergio Ibáñez
Llatí Josué Aguedo
Física Sergio Ibáñez
Tecnologia i Enginyeria Industrial Elena Morell
Dibuix tècnic Elena Morell
Biologia Jordi Cervera
Química Isabel Riera
Economia d’Empresa Enric Bosch
Geografia Iñaki Martínez
Cultura Audiovisual Paqui Berral
Literatura Catalana Àngels Grau
Matèries IOC Coordinador: Sergio Ibáñez

CAP D’ESTUDIS: Sònia Pradas