AVÍS LEGAL

Segons el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que qualsevol dada personal facilitada durant la navegació en aquesta pàgina web, serà tractada per l’Escola Cervetó amb l’objectiu de gestionar la seva petició. Així mateix l’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer d’Isabel de Villena 43 de Granollers.

Informació general d’aquest lloc web

 1. La informació continguda al lloc web de l’ESCOLA CERVETÓ té la finalitat de donar a conèixer l’activitat i els serveis que presta. L’ESCOLA CERVETÓ treballa perquè la informació i els serveis oferts que es difonen acompleixin la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui. La informació que es pot oferir mitjançant aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes administratius que han de ser publicats en diaris, butlletins oficials o el sistema que la mateixa Universitat determini.
 1. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’ESCOLA CERVETÓ o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la institució. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual dels continguts.
 1. L’ESCOLA CERVETÓ es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.
 1. En relació amb les imatges de persones que apareixen al lloc web, l’ESCOLA CERVETÓ les publica respectant el dret a la imatge pròpia. Aquestes imatges s’utilitzen exclusivament amb la finalitat de compondre fitxers o vídeos gràfics, elaborats per informar i donar a conèixer l’activitat de l’ESCOLA CERVETÓ. En cap cas són utilitzades amb altres finalitats, ni cedides a terceres persones sense l’autorització corresponent.
 1. L’ESCOLA CERVETÓ té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programa maliciós (malware). L’accés segur al lloc web (com ara en el cas de les intranets) es fa mitjançant el protocol HTTPS.
 1. L’ESCOLA CERVETÓ facilita des del seu lloc web un hipervincle als seus perfils de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc., amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials és present. Una vegada s’accedeix a qualsevol d’aquestes xarxes socials l’usuari està sotmès a les polítiques que cada servei tingui establertes.
 1. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de l’ESCOLA CERVETÓ se substancia davant dels jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa al fur, si aquest fos diferent.

Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal. S’ha de tenir en compte que el lloc web de l’ESCOLA CERVETÓ no és una font accessible al públic de les quals preveu aquesta normativa.

 1. a) Dades recollides mitjançant formularis
 2. Al lloc web de l’ESCOLA CERVETÓ hi ha inserits diferents formularis amb els quals es poden recollir dades de caràcter personal. En tots aquests formularis consten les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades.
 3. Així mateix, i quan és obligatori per la normativa de protecció de dades, també se sol·licita el consentiment de la persona afectada per tractar o cedir les seves dades de caràcter personal. A aquests efectes s’ha de tenir en compte el que s’indica en cada clàusula.
 4. En qualsevol cas, l’ESCOLA CERVETÓ només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.
 5. Tal com preveu la normativa de protecció de dades, en el cas que un menor d’edat proporcioni dades de caràcter personal, només ho podrà fer si té més de 14 anys. En el cas dels menors de 14 anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors. L’ESCOLA CERVETÓ no assumeix cap responsabilitat sobre les dades de caràcter personal facilitades pels menors de 14 anys que no tinguin el consentiment dels pares o tutors.
 1. b) Dades de transmissió

Les dades de transmissió estan implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de l’ESCOLA CERVETÓ només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

 1. c) Galetes (cookies)

Les galetes o cookies són petits fitxers de text creats inicialment per facilitar la navegació, si bé posteriorment s’han aplicat a altres àmbits. L’ESCOLA CERVETÓ fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d’una manera més fluïda i individualitzada.