Busca aquí:

SECUNDÀRIA

L’ESO (l’Educació Secundària Obligatòria), que és la següent etapa obligatòria, està organitzada en quatre cursos al llarg dels quals els objectius a assolir de les matèries instrumentals es treballen de forma cíclica i, quan és possible, en totes les àrees de forma interdisciplinar. El currículum queda distribuït en una part comuna, una d’optativa i una de síntesi que, conjuntament, pretén donar a l’alumnat una formació integral i funcional que el permetrà desenvolupar les capacitats, habilitats i destreses necessàries per a continuar la seva formació acadèmica o la incorporació al món laboral i la participació activa en la societat.

En aquesta etapa, els/les nois/es es troben en un moment clau de la configuració de la seva personalitat com a adults i cerquen la seva pròpia identitat com a persones independents. És un període de diferenciació, de confrontació d’idees, de recerca de valors, d’oposició a les normes establertes… Sovint aquests canvis generen inquietuds, dubtes i inseguretats.

Des de l’Escola, coneixedors d’aquesta realitat, actuem individualment i com a grup, proporcionant orientacions, recomanacions i recursos per facilitar aquest procés, tant en l’àmbit d’aprenentatges com en el personal.

Per poder portar a la pràctica aquesta tasca pensem que és imprescindible un bon seguiment, que nosaltres   concretem en:

L’ACCIÓ TUTORIAL

El nostre Projecte d’Acció Tutorial és una de les propostes que ens permeten fer un seguiment molt acurat de l’alumnat i és possible gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó. Amb ell pretenem conèixer a l’alumne/a com a individu, tant a nivell acadèmic com personal i en la seva relació amb la resta del grup classe. És per això que l’acció de la tutoria es concentra en el coneixement, seguiment i orientació acadèmica (seguiment de les diferents àrees, ajuda en l’organització i estudi, …) Per altra banda, i tenint en compte que tot individu forma part d’un col·lectiu més ampli, on s’estableixen diferents relacions entre els seus membres que ajuden a definir les característiques personals, un segon gran objectiu de l’acció tutorial és conèixer el funcionament del grup classe i la integració de tot l’alumnat.

Per tal d’aconseguir aquests objectius ens hem proposat el següent model: Hi ha dos/dues tutors/es per grup classe que tutoritzen als/les alumnes al llarg de dos cursos acadèmics per tal de completar el procés maduratiu de va dels dotze als catorze anys i dels catorze als setze. Cadascun/a dels/les tutors/es s’ocupa del seguiment personalitzat de la meitat de l’alumnat del grup i de la relació amb les famílies i, per altra banda i de la mateixa manera, tots/es dos/dues tutors/es treballen per un bon coneixement i funcionament del grup classe, ajudant a potenciar la relació grupal i el coneixement com col·lectiu.

Per tal d’obtenir resultats òptims pensem que en algun cas és necessària l’experiència i coneixements d’altres especialistes de l’ensenyament que aportin una diferent visió a una problemàtica concreta. A l’Escola en aquest sentit, contem amb la col·laboració de la psicopedagoga que ,a l’hora d’interpretar certes actuacions, ens ajuda a veure-les i treballar-les des d’altres punts de vista.

Assumint el nostre paper fonamental d´educadors/es, també pensem que les famílies són importants agents de coneixement i d’acció en l’alumne/a. En aquest sentit, la relació escola-família és per nosaltres una part molt important de l’acció tutorial, ja que implicant-nos en un mateix projecte obtindrem resultats molt més satisfactoris. Aquesta relació es concreta en les entrevistes personals amb les famílies i amb la informació (acadèmica) dels butlletins de notes de cada final de trimestre.

Estem convençuts que aquest Projecte d’Acció Tutorial és un dels elements que ens ajuda a garantir una bona qualitat d’ensenyament.

EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

Tenint en compte la necessitat del tractament de la diversitat derivada dels diferents interessos, ritmes d’aprenentatge, dels coneixements previs que l’alumnat aporta,… a l’Escola tenim previstes una sèrie de propostes metodològiques i organitzatives que són possibles a través de l’Associació Pedagògica Cervetó i que tenen com a objectiu final afavorir al màxim l’aprenentatge de tot l’alumnat d´acord a les seves necessitats i fer un seguiment molt acurat del procés de construcció de coneixements.

Entre les propostes organitzatives que posem a la pràctica tenim el treball en grups desdoblats (mig grup realitza, per exemple castellà i l’altre mig grup està treballant al laboratori de ciències naturals); el treball en grups reduïts i flexibles (dos/dues professors/es treballen simultàniament en la mateixa aula, o un/a professor/a treballa amb un grup reduït fora de l’aula) ; la diversificació de matèries optatives organitzades de forma que recullin diversitat d’àrees i nivells als quals l’alumnat es dirigit depenent del curs que està realitzant i les característiques del seu aprenentatge; les intencions de futur,…

Pel que fa a la metodologia emprada a l’aula, tenim molt present la diversitat de processos d’aprenentatge i, per tant, sempre adeqüem les seqüències d’ensenyament (activitats, materials, suports…) a les diferents característiques i necessitats dels/les nois/es.

Tot plegat ens ajuda a aconseguir l’assoliment dels objectius previstos per a tot l’alumnat dels diversos cursos i àrees.

LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Són aquells continguts no contemplats en el currículum escolar de l’Etapa, que des de l’Escola considerem imprescindibles per tal d’assolir la formació global i integral dels/les nostres alumnes contemplada en l’ideari del Centre.

Tenen com a objectiu ensenyar als/les alumnes a conèixer i aplicar mètodes, tècniques d’expressió i d’organització de les idees amb la intenció d’emprar-los tant en els aprenentatges per a millorar el rendiment acadèmic, com en la vida quotidiana.

El disseny del contingut d’aquestes activitats pot canviar d’un curs a l’altre en funció de les necessitats i característiques de l’alumnat i de les demandes de formació de la nostra societat.

Les activitats que desenvolupem són:

Informàtica: En aquesta activitat aprofundim en l’ús de les aplicacions acadèmiques i quotidianes de les noves tecnologies mitjançant diferents programes de l’OFFICE (Introducció a Windows, Word, Excel, Acces i Power Point).

Estratègies de Comunicació: A través d’aquest treball volem ampliar i millorar la capacitat dels nostres alumnes d’expressar les seves idees i interpretar les dels/les altres, identificant la idea principal d’un discurs, diferenciant-la de les secundàries, ajudant-los a construir i transmetre un argument, o reflexionant sobre l’opinió d’un/a altre/a… Per altra banda, procurem no perdre de vista en cap moment els aspectes formals i de contingut pel que fa a la llengua oral.

Tècniques d’Aprenentatge: Treballem amb els/les nostres alumnes, les tècniques de reelaboració de la informació (resums, esquemes, mapa conceptual…) aplicades a continguts específics. A més, també pretenem millorar les condicions personals que faciliten l’aprenentatge: la concentració, la memorització, l’atenció,…

Taller de Raonament Lògic: En aquesta activitat l’objectiu fonamental és l’ensenyament de l’aplicació d’un mètode com a procés per solucionar problemes (siguin del tipus i l’àmbit que siguin). Treballem de forma específica l’anàlisi de dades, la identificació dels problemes, la proposta de solucions lògiques i viables i, especialment, el plantejament dels procediments més adients per solucionar cada problema proposat.

Introducció a la Filosofia: Pretenem que l’alumnat aprengui a concretar estratègies de pensament dins l’àmbit de la Filosofia i per això introduïm als alumnes en la Lògica (sil·logismes, creació d’hipòtesi,…) i al comentari de textos d’autors filosòfics als quals aprenem a contextualitzar a nivell històric.

Convivència i Relació: Entenent l’escola com espai d’ intercanvi i de trobada on sorgeixen diversitat de punts de vista i opinions. Pensem que és necessari ensenyar a gestionar les diferents formes de pensar i actuar per tal d’arribar a punts de consens que facilitin la convivència entre tots el membres de la comunitat. En aquesta activitat l’objectiu fonamental és afavorir la relació entre els/les alumnes treballant el diàleg, l’empatia, l’expressió de sentiments…

La majoria d’activitats complementàries les realitzem en grup partit per tal d´atendre al màxim les necessitats dels/les alumnes i fer un seguiment de la seva evolució.