Busca aquí:

ETAPA BATXILLERAT

La finalització de l’etapa dels ensenyaments obligatoris implica, per a gran part dels alumnes que obtenen el Graduat en Secundària, la tria de la continuació dels seus estudis en el cicle educatiu del Batxillerat. Aquesta etapa, que consta de dos cursos acadèmics, comporta bàsicament:

  • La consolidació de les habilitats i capacitats assolides en les etapes anteriors (comprensió lectora, raonament matemàtic, capacitat analítica….).
  • El desenvolupament de noves capacitats que fomenten tant el pensament conceptual com les habilitats procedimentals relacionades amb els diferents àmbits d’aprenentatge.

L’alumne/a que inicia aquest cicle acadèmic es troba en l’etapa de l’adolescència. Això determina un perfil específic propi (des del punt de vista psicològic, social…) que cal tenir present a l’hora de planificar l’estructura i el desenvolupament curricular d’aquesta etapa educativa.

Una de les línies bàsiques del nostre centre és la formació integral del nostre alumnat; així doncs, entre els nostres objectius ens marquem una formació acadèmica  molt acurada i rigorosa, la qual és possible gràcies al seguiment individual a nivell tutorial, el qual contempla tant els aspectes de l’orientació acadèmica i vocacional com els personals i emocionals  de cadascun dels/de les nostres alumnes.

Des del seu vessant acadèmic, el batxillerat ha de procurar l’adquisició de les tècniques i els procediments necessaris per poder-se adaptar adequadament a l’inici d’estudis posteriors (sigui universitaris o cicles formatius de grau superior). Al mateix temps, la profunditat i l’especificitat d’aquesta preparació (definida en la modalitat triada per l’alumnat) ha d’anar acompanyada d’una visió global i contextualitzada del saber.

Des del vessant personal i social, el batxillerat facilita recursos perquè l’alumnat canalitzi les seves preferències i capacitats en un marc de referència apropiat i amb l’orientació adequada. Des d’aquest punt de vista, les activitats de tutoria, l’opcionalitat curricular, el treball de recerca, l’estada a l’empresa, etc., poden interpretar-se com a recursos que, amb independència de l’especialitat cursada, serveixen a aquesta funció orientadora.

Els dos cursos del Batxillerat contribueixen a desenvolupar amb intensitat les capacitats intel·lectuals, cognitives, afectives i socials iniciades en l’etapa d’Infantil;  per això, les diferents àrees aprofundeixen el seu contingut per tal de continuar donant una visió global de la realitat. D’aquesta manera, els/les alumnes podran ser capaços de desenvolupar criteris per interrelacionar els continguts assimilats.

En els Batxillerats l’alumnat ha d’escollir la modalitat que desitja cursar. Aquestes modalitats són les següents: Científico-tecnològica, Humanitats i Ciències Socials. L’opció d’una d’aquestes especialitats determinarà, en part, l’àmbit professional en què l’alumne/a acabarà desenvolupant la seva tasca.

L’elecció de la modalitat és de vital importància, tant pel que fa a garantir l’èxit acadèmic com pel que implica l’orientació cap a estudis superiors (estudis universitaris, cicles formatius de Grau Superior), és per això que en el nostre centre, la tutoria individualitzada i especialitzada i el seguiment personal esdevenen eixos principals en l’educació i en l’orientació  dels nostres alumnes per ajudar-los a definir i adquirir seguretat a l’hora de fer aquesta elecció i a la decisió posterior envers la universitat, els cicles formatius superiors o el món laboral. Al mateix temps, la tutoria grupal consolida les capacitats socialitzades, emocionals i afectives bàsiques per incorporar-se al món adult (social, laboral, acadèmic, afectiu,…).

A dins de cada modalitat, el nostre centre dóna prioritat a l’especialització oferint una sèrie de matèries, tant obligatòries com optatives, que permeten arribar a donar un alt grau de diversificació i una formació completa en l’àmbit triat.

La línia de treball acadèmic suposa, a més a més, donar molta importància al treball individual per fomentar el valor de la responsabilitat i consolidar els hàbits d’estudi. Aquestes eines seran bàsiques per al posterior desenvolupament del Treball de Recerca de Batxillerat. La  diversificació que s’ofereix per a cada modalitat ens permet que els Treballs de Recerca tinguin garantit un seguiment individual per part del professorat especialista en la matèria, prioritzant la primera proposta del tema feta per l’alumne/a, sempre que sigui possible.

Per bé que la nostra escola manté un alt nivell d’exigència acadèmica per tal de garantir la superació de les proves de selectivitat, bàsic per poder escollir amb garantia l’opció universitària desitjada, el nostre centre també dissenya opcions metodològiques que contemplem d’altres sortides més pròpies de l’àmbit tècnic-professional.

Des del punt de vista pedagògic, la transmissió del coneixement es realitza combinant dinàmiques a l’aula que afavoreixen l’aprenentatge (desenvolupament de temari de forma individual; treball per grups,  exposició oral…) juntament amb l’ús de les noves tecnologies de la informació.

Pensem que el Projecte Educatiu de la nostra escola ofereix les eines organitzatives, metodològiques, curriculars i socials per tal que les nostres intencions educatives esdevinguin una realitat. El nostre objectiu final és contribuir a la formació de ciutadans i ciutadanes que tinguin un paper actiu i responsable en la societat que els envolta i que es desenvolupin plenament en tots els àmbits de la seva persona.

TREBALLS DE RECERCA

En iniciar els seus estudis de Batxillerat, qualsevol jove percep un munt de canvis importants al quals s’haurà d’anar adaptant gradualment. Així, es comença una etapa nova on s’assoleix un grau d’especialització que permetrà accedir posteriorment a uns estudis universitaris o a uns mòduls professionals. Una de les innovacions de la reforma en el nivell educatiu del Batxillerat és l’obligatorietat del denominat Treball de recerca.

El treball de recerca (TR) és “un conjunt d’activitats estructurades i orientades de cara a la investigació que realitza cada alumne/a en un àmbit que ell mateix ha escollit i acotat en part.” (DOGC, núm. 2716). Aquesta definició ja permet entreveure que, per primera vegada l’alumnat de batxillerat s’enfronta a una investigació a partir d’un àmbit que li interessa i al qual hi dedicarà moltes hores al llarg de 2n curs de BTX.

El TR constitueix 2 crèdits del total que l’alumne/a ha de cursar en el Batxillerat, i:

  • Constitueix una part important del currículum del batxillerat, amb objectius i mitjans específics.
  • És imprescindible realitzar-lo i aprovar-lo per superar l’etapa.
  • es treballa conjuntament i de forma paral·lel·la amb la resta de les matèries comunes, de modalitat i optatives.
  • es desenvolupa des de finals de primer fins a finals del segon trimestre de segon de Batxillerat.
  • compta un 10% sobre la nota final d’aquest cicle educatiu.
  • té caràcter disciplinar o interdisciplinar.

Amb el TR l’alumnat desenvolupa una petita investigació sobre un tema determinat orientat per un tutor/a. Al final del treball l’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i la defensa oralment.

El TR té caràcter individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup atesa la dinàmica mateixa de la investigació.
La realització del TR permet “comprovar el grau d’assoliment dels objectius generals de l’etapa, en la mesura que avalua la maduresa de l’alumne/a pel que fa a la iniciativa, rigor, constància […]en el desenvolupament d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació més adients”.