Busca aquí:

ETAPA PRIMÀRIA

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

CICLE INICIAL

Els nens i les nenes de cicle inicial tenen un gran desig de saber i de conèixer. Posen molt entusiasme en tot el que fan i els agrada fer-ho bé. Al llarg d’aquest cicle, a l’igual que al llarg de tota l’escolarització, considerem fonamental atendre la formació integral dels nens i nenes: comunicació, expressió, convivència, joc, hàbits, aprenentatges (lectura, escriptura, matemàtiques…), raonament, pensament, coneixement de l’entorn i de la cultura, actituds, valors, normes… Tenim molt present la diversitat dels ritmes de maduració i aprenentatge i, per tant, realitzem un seguiment individual dels/les alumnes per tal d’anar donant resposta a les necessitats que puguin aparèixer al llarg d’aquest procés de construcció de coneixements i de desenvolupament personal. La metodologia que utilitzem a les aules té com a principals protagonistes els nens i les nenes i la seva activitat (manipulativa, de descoberta i investigació, mental…).

Els aprenentatges de Llengua Catalana i Literatura segueixen un procés gradual. Els nens i les nenes d’aquest cicle ja dominen el llenguatge col·loquial i, poc a poc, se’ls va introduint en un llenguatge més formal a través de la lectura i l’expressió oral i escrita. Comencen a produir petits textos de forma que la motivació envers aquest aprenentatge no va a menys, sinó al contrari, s’incrementa a mida que se senten més capaços de ser autònoms en l’ús del llenguatge.L’ortografia s’integra en l’escriptura de noves paraules (algunes d’escriptura difícil) i s’introdueixen normes bàsiques i senzilles (l’ús de majúscules, els plurals, el punt i final…). Un dels objectius que han d’haver assolit els/les alumnes en acabar aquest cicle és el de realitzar una bona correspondència entre la tira fònica (parla) i la tira gràfica (escriptura). És a dir, és important que hi hagi una bona relació entre els sons i les lletres que fem servir per representar-los.

L’aprenentatge de la lectura es centra fonamentalment en la comprensió. En aquest cicle els/les alumnes van enriquint la seva competència lingüística (comprensió, expressió i lèxic) a través de la lectura i de projectes de treball. Descobreixen que la lectura pot ser tant una font d’obtenció d’informació i coneixements com una manera de gaudir del temps lliure a través del gust de llegir un bon llibre.

En aquest cicle s’inicia l’aprenentatge de la Llengua Castellana y Literatura tant a nivell oral com escrit. Els/les alumnes continuen tenint contacte amb la Llengua Anglesa   a nivell oral i es comença a incorporar l’àmbit escrit. Potenciem la comprensió i l’expressió en aquest idioma tan necessari en el moment i en la societat en què vivim.

L’aprenentatge de les Matemàtiques parteix de dos eixos fonamentals: la manipulació i l’experimentació com a procediments previs a la representació i la generalització i la contextualització i funcionalitat d’allò treballat al món real.

Dins aquesta àrea treballem els diferents àmbits que engloba: la lògica, la resolució de problemes, la descoberta, el raonament, la geometria, la mesura, el càlcul escrit i mental, la numeració, … Utilitzem les eines que aquests àmbits ens aporten per analitzar i interpretar el món.

A l’àrea de Coneixement del Medi , que inclouels àmbits relacionats amb el Medi Natural i de Medi Social i Cultural, es continua treballant per projectes que incorporen de manera global diferents continguts. Pretenem fomentar en els/les nostres alumnes l’esperit de curiositat i descoberta i anar millorant la seva capacitat d’observació, manipulació i experimentació. Les sortides que es fan al llarg d’aquest cicle estan relacionades amb aquests projectes ja que permeten prendre contacte directe, dins el seu context, amb els continguts treballats a l’aula. A través dels projectes que treballem incidim en la funcionalitat de la lectura i l’escriptura com a eines transmissores de coneixements.

L’Educació Artística inclou tant l’àmbit de l’educació Visual i Plàstica com el de l’Educació Musical. En l’àmbit de la Plàsticavolem potenciar la necessitat d’expressar-se a través del llenguatge plàstic i dels seus elements (la línia, el color, el volum…). Les tècniques que fem servir són variades i progressivament més complexes i es treballa amb diferents materials. El més important no és el producte final, sinó el procés d’elaboració que fa cadascú i la progressiva millora en l’ús dels instruments utilitzats. Es valora i es potencia en els nens i nenes la creativitat i la imaginació a l’hora de realitzar les seves produccions.

L’Educació Musical té com a objectius principals en aquest cicle continuar desenvolupant la sensibilitat dels nens i les nenes mitjançant la participació activa en les activitats musicals; educar l’oïda i el sentit del ritme; conèixer les qualitats del so; anar desenvolupant un gust estètic i interioritzar els hàbits necessaris per a participar en totes les activitats proposades.

Considerem l’Educació Física com una educació corporal i com un mitjà d’expressió bàsic en el desenvolupament integral dels infants. En aquest cicle s’introdueixen els hàbits d’higiene que se’n deriven d’aquesta àrea (canvi de roba). Les sessions de treball combinen les activitats d’expressió lliure i les dirigides i són una bona eina per treballar actituds i valors tals com la competició sana que neix dels esports, el saber guanyar i perdre, el joc cooperatiu…

Les hores complementàries tenen com a finalitat aportar eines per millorar les competències dels/de les nostres alumnes desenvolupant activitats pròpies i ben definides. En aquest cicle iniciem els/les nostres alumnes en la reflexió i anàlisi de conceptes més abstractes relacionats amb actituds, valors, normes,… que els afecten de manera directa. Aquest aprenentatge s’emmarca dins l’àrea anomenada Introducció al Pensament Filosòfic i es realitza, sobretot, mitjançant activitats de discussió i reflexió col·lectives. Les altres àrees que es proposen per aquestes activitats complementàries són les Tècniques Teatrals en Llengua Anglesa, el Taller de Raonament Lògic i Estratègic, la Informàtica i l’Estimulació de la Llengua Oral com a base de la competència lingüística dels/de les alumnes.

Prioritzem, en totes les àrees, la comprensió i l’aplicació dels aprenentatges que realitzen els/les nostres alumnes ja que d’aquesta manera s’aconsegueix un aprenentatge més significatiu, motivador i funcional.

CICLE MITJÀ

El creixement personal dels/les alumnes d’aquest cicle es troba fortament condicionat per l’equilibri que s’estableix entre el seu nivell de desenvolupament i el seu procés d’ensenyament/aprenentatge. És en aquest moment quan s’accentua la curiositat vers els aprenentatges i quan comencen a emmagatzemar i a assolir tècniques, habilitats, informacions i coneixements que els permetran anar progressant cada cop més en els aprenentatges de manera crítica i autònoma. Van consolidant la seva identitat. La seva capacitat crítica es troba vinculada a un sentit cada cop més estricte de la justícia i el context de reflexió és cada cop més ampli i està més allunyat del seu entorn immediat. També hi ha una evolució pel que fa a la seva autonomia, es va desvinculant de la figura de l’adult i es refugia més en el seu “grup d’iguals”. És ara quan el desenvolupament de les capacitats de relació interpersonal i d’actuació social es pot potenciar més oferint als/a les alumnes models organitzatius oberts i flexibles que afavoreixin l’establiment de relacions dins el grup.

En l’àrea de Llengua catalana i Literatura pretenem que els nens i les nenes expressin les seves idees, sentiments, sensacions i vivències amb un vocabulari cada cop més ric i ampli i un registre adequat a les diferents situacions. En l’expressió escrita posem especial atenció en l’aspecte creatiu i treballem diferents modalitats textuals tot utilitzant el vocabulari, les expressions i les estructures lingüístiques que siguin més adients. Cerquem activitats motivadores i funcionals de manera que l’escriptura es converteix en una important eina de comunicació.

Un dels objectius de la lectura és que els/les alumnes desenvolupin el plaer de llegir i que n’adquireixin l’hàbit. Aquesta activitat la programem amb activitats proposades pels/les mestres i altres lliures i una de les finalitats que guien aquest treball és la d’afavorir la lectura mental i expressiva. El treball de la lectura continua amb les dues línies iniciades en els cursos anteriors: el gust per la lectura i aquesta com a font d’informació i de coneixements.

L’objectiu de l’àrea de Llengua castellana i Literatura és aconseguir que el coneixement i domini que els/les alumnes tenen d’aquesta llengua s’acosti cada cop més als de la llengua catalana, de manera que, en finalitzar l’etapa de la primària tinguin una bona competència lingüística (oral i escrita) en ambdues llengües. En aquest cicle és important enriquir el vocabulari dels/les alumnes amb paraules, expressions, frases fetes, refranys, etc. propis del castellà, de manera que el seu bagatge lingüístic sigui cada cop més ric, divers i ampli i que el posin en pràctica en contextos funcionals i quotidians.

Pel que fa a la Llengua Anglesa en aquest cicle els nens i les nenes es familiaritzen i comprenen les seves estructures bàsiques i les apliquen a situacions concretes. La competència cada cop és més gran i aquest fet ens permet introduir activitats en què la llengua anglesa pren el paper protagonista i no és únicament objecte d’aprenentatge.

L’àrea de Matemàtiques pretén donar als/a les alumnes més eines per ordenar i donar sentit al món que els envolta. A partir de situacions reals i de tempteig experimental els/les alumnes comencen la formulació de generalitzacions cada cop més complexes. També pretenem desenvolupar la capacitat d’observació, d’anàlisi i de síntesi per tal que els/les alumnes s’habituïn a aplicar els coneixements que van adquirint a situacions quotidianes que es poden resoldre fent ús de la matemàtica i perquè siguin capaços de traduir aspectes de la realitat al llenguatge formal i abstracte de la matemàtica. Per arribar a aquesta aplicació considerem necessari que els nens i nenes comprenguin tant els procediments que treballen com els conceptes, així com les condicions que ens porten a utilitzar els uns i/o els altres.

En l’àrea de Coneixement del Medi, que inclouels àmbits relacionats amb el Medi Natural i de Medi Social i Cultural, volem fomentar la curiositat natural dels/de les nostres alumnes i desvetllar el màxim interès per la realitat que els envolta. Despertar la capacitat per observar de manera intel·ligent, interpretar, extreure conclusions i fer valoracions pròpies d’allò que es treballa és un objectiu present sempre en les programacions d’aquesta àrea. Per assolir aquests objectius els/les alumnes segueixen un procés de descoberta i construcció dels seus propis aprenentatges. Aquest procés passa per diferents fases com observar, reflexionar, recollir informació, organitzar-la, valorar-la i actuar en conseqüència. Aquest cicle continua organitzant els continguts a treballar en projectes per tal de donar un enfocament més global i relacional als continguts proposats.

L’objectiu de l’àmbit Visual i Plàstic de l’Educació Artística és que els/les alumnes assoleixin aprenentatges que els permetin fer ús del llenguatge plàstic i potenciar la capacitat de comunicar-se utilitzant diferents formes d’expressió. En aquesta àrea es treballen tècniques diferents amb materials també diversos. Es promou la creativitat personal i es valoren els hàbits necessaris per elaborar produccions plàstiques de qualitat (polidesa, esforç, acabament i presentació acurada dels treballs,…).

Des de la Música pretenem desenvolupar la sensibilitat dels nens i les nenes envers el món sonor i aprofundir en l’aprenentatge del llenguatge musical i en altres àmbits com, per exemple, la dansa.

L’àrea d’Educació Física es concreta en el domini de l’acció motriu a l’espai. Els/les alumnes tenen una necessitat de moviment que forma part del seu procés evolutiu, però, perquè aquest procés es porti a terme, és fonamental integrar els coneixements i aprenentatges sobre el propi cos en les activitats de la vida quotidiana. És molt important el treball que es fa des d’aquesta àrea per tal de fomentar en els/les nostres alumnes habilitats de treball i el joc cooperatiu. També continuem potenciant l’expressió corporal com una eina de comunicació.

Al llarg d’aquest cicle es continua el treball de reflexió i anàlisi de conceptes abstractes referits a actituds, valors i normes des de l’àrea d’Introducció al Pensament Filosòfic. Cada cop aquests conceptes es generalitzen més i es posen de manifest en situacions o realitats una mica més allunyades de l’entorn immediat dels nens i les nenes.

Incorporem l’assignatura de Projects in English com una àrea que treballa la recerca, l’organització i l’exposició oral i escrita d’informació en llengua anglesa, de manera que l’anglès no serà objecte exclusiu d’aprenentatge (tot i que es podran repassar continguts de l’àrea de llengua anglesa). Es treballaran, fonamentalment, continguts de medi i estratègies de tractament de la informació i comprensió lectora, així com vocabulari específic. S’han programat projectes propis d’aquesta àrea i d’altres que estan vinculats a l’àrea de Medi, una vegada, aquests, s’han treballat dins l’aula. Un altre dels objectius prioritaris d’aquesta àrea és potenciar l’expressió oral.

Les altres hores complementàries d’aquest cicle són la Informàtica, el Taller de Raonament Lògic i Estratègic i la Motivació vers la Lectura a través del servei de préstec de llibres de lectura.

CICLE SUPERIOR

Al llarg d’aquest cicle, els nois i noies desenvolupen comportaments que manifesten la curiositat intel·lectual, la necessitat d’observar les característiques de la realitat i l’interès per acostar-se al món de l’art, la ciència i les noves tecnologies. Tot això és afavorit per la capacitat cada cop major de recollir i organitzar les dades provinents de l’exterior, la qual cosa els facilita la comprensió d’aquest.

En aquest moment, la consciència de grup s’amplia, la qual cosa és bona per al desenvolupament de la seva personalitat ja que tenen un intercanvi més gran amb diferents tipus de persones.

Cap al final d’aquest cicle es desvetlla una consciència crítica vers el propi cos i la imatge. Un clima d’acceptació i confiança pot suavitzar els conflictes que es puguin derivar d’aquest moment evolutiu. Els molesta ser considerats com a nens o nenes. L’escola continua sent un entorn molt important però la base del seu dia a dia són les interaccions que estableix amb el seu grup d’iguals i amb la família.

L’educació en aquest cicle ha de crear un clima enriquidor d’experiències, de reflexions i d’interrogants per tal d’afavorir la interiorització d’aprenentatges, la seva síntesi i aprofundiment i el desenvolupament d’un pensament crític i actiu davant diferents fets i situacions.

En l’àrea de Llengua Catalana i Literatura els/les alumnes continuen valorant el llenguatge i les seves manifestacions orals, escrites i àudio-visuals com un vehicle d’accés i participació en el nostre patrimoni cultural. Al mateix temps, es potencia la sensibilitat, el respecte i l’interès per les manifestacions lingüístiques i culturals que els faciliten el domini d’altres llengües. Cada cop tenen més capacitat lingüística, la qual cosa els permet augmentar les seves experiències amb la llengua oral i escrita. Es comencen a introduir les tècniques d’estudi i es continua el treball de les estratègies per organitzar i estructurar la informació.

L’objectiu de la Llengua Castellana i Literatura és aconseguir que el seu coneixement i ús sigui equivalent al de la catalana, de manera que puguin utilitzar-la adequadament com un vehicle d’expressió i com a font d’informació.

L’aprenentatge de la Llengua Anglesa en aquest cicle parteix de centres d’interès i constitueix un reflex del seu món i dels seus interessos. Les competències lingüístiques en aquesta llengua són més avançades i ja es realitzen descripcions i narracions. Al llarg d’aquest cicle es treballa la llengua anglesa des de dos àmbits diferents però complementaris: com a objecte d’aprenentatge (la gramàtica, el vocabulari, la sintaxi…) i un altre com a eina que ens aporta informació, ja que realitzem petits projectes i treballs de recerca fent servir l’anglès com a llengua vehicular.

En l’àrea de Matemàtiques l’objectiu més rellevant és afavorir l’estructuració del pensament mitjançant la utilització del llenguatge matemàtic, d’estratègies de raonament i resolució de problemes, de tècniques i instruments de càlcul, de mesura i de construcció… sempre des de l’aplicació dels coneixements adquirits a situacions amb un context real. La predicció i posterior reflexió faciliten l‘adquisició del pensament abstracte i estimulen la creativitat usant i combinant aspectes coneguts per tal de generar-ne de nous.

L’àrea Coneixement del Medi, que inclouels àmbits relacionats amb el Medi Natural i de Medi Social i Cultural, a més de recollir i treballar amb informacions diverses sobre el món, considerem que els ha de donar les eines necessàries perquè els/les alumnes siguin capaços de comprendre i interpretar el cúmul diari d’informacions, sàpiguen on trobar-les i seleccionar-les. És, doncs, fonamental, la connexió del treball escolar amb les qüestions que hi ha presents en la realitat quotidiana i garantir la participació activa dels/les alumnes en l’adquisició de nous coneixements. Aquest cicle continua organitzant els seus continguts en projectes globals al voltant de la Història, la Geografia i les Ciències Naturals.

L’àmbit Educació Visual i Plàstica de l’àrea d’Educació Artística s’organitza al voltant de tallers que potencien l’expressió en el món de les imatges alhora que motiva la creació i afina la sensibilitat plàstica. Constitueix una base instrumental des de la quals els/les alumnes assoleixen els coneixements dels mitjans expressius propis dels llenguatges icònics.

L’Educació Musical continua desenvolupant la sensibilitat dels alumnes i aprofundeix en el llenguatge musical a partir d’un repertori de diferents autors i estils. També se segueix amb la interpretació utilitzant diferents instruments, sobretot els de percussió.

En aquest cicle, l’Educació Física pretén enriquir qualitativament la motricitat dels nois i les noies, tant pel que fa a l’eficàcia com a l’expressivitat del gest. Es potencia que l’alumne experimenti, analitzi i trobi les respostes motrius més adequades en cada cas, afavorint el coneixement corporal, el domini espacial i la socialització.

La Introducció al Pensament Filosòfic aprofundeix cada cop més en situacions reals i quotidianes per tal d’anar desenvolupant un pensament analític, reflexiu i crític del món que els envolta. El treball es centra en fets propers a la seva realitat o esdeveniments importants i actuals de la societat. Aquesta àrea planteja situacions o qüestions filosòfiques i les posa a l’abast dels infants perquè puguin començar a albirar la complexitat de tot allò que ens envolta ja sigui en la relació amb l’entorn o amb els altres.

Incorporem l’assignatura de Projects in English com una àrea que treballa la recerca, l’organització i l’exposició oral i escrita d’informació en llengua anglesa, de manera que l’anglès no serà objecte exclusiu d’aprenentatge (tot i que es podran repassar continguts de l’àrea de llengua anglesa). Es treballaran, fonamentalment, continguts de medi i estratègies de tractament de la informació i comprensió lectora, així com vocabulari específic. S’han programat projectes propis d’aquesta àrea i d’altres que estan vinculats a l’àrea de Medi, una vegada, aquests, s’han treballat dins l’aula. Un altre dels objectius prioritaris d’aquesta àrea és potenciar l’expressió oral.

Les altres hores complementàries d’aquest cicle són la Informàtica, el Taller de Raonament Lògic i Estratègic i continuem aprofundint en la incorporació de l’anglès com a llengua vehicular d’aprenentatges i continguts des de l’assignatura de Projects in English.

L’àrea d’Informàtica té com a objectiu principal la utilització de l’ordinador com a eina d’aprenentatge. Es van descobrint les utilitats dels programes més habituals a nivell d’usuaris (dibuixos, processador de textos i navegador d’Internet). Un altre objectiu es centra en la necessitat d’adoptar una bona postura corporal i uns hàbits adequats quan es treballa amb l’ordinador així com anar millorant la rapidesa en l’ús del   teclat. En aquesta àrea es treballen continguts de l’àmbit informàtic però també es reforcen altres de la resta d’àrees, ja que al voltant d’ells s’organitza el desenvolupament d’aquesta matèria. Cal tenir en compte, que les tecnologies de la informació i l’aprenentatge estan incorporades en el treball i metodologia de totes les àrees, de manera que el seu tractament és instrumental i funcional.

El Taller de raonament lògic i estratègic té com a objectiu estimular en els/les alumnes una forma de pensament oberta, reflexiva i estratègica que els permeti cercar diferents camins de resolució lògics i raonables davant conflictes o situacions. Es tracta d’utilitzar la lògica, el sentit comú i l’experiència acumulada per donar resposta a qüestions plantejades.

Al llarg de tots els cicles els/les alumnes aprenen a estructurar el seu pensament, a veure que l’error és un element positiu i necessari en el procés d’aprenentatge. Així doncs, totes les activitats (individuals, col·lectives, en petit grup…) tenen un predominant caràcter formatiu i amb una clara tendència envers l’autoaprenentatge.

Volem destacar una àrea que també realitza al llarg dels tres cicles de l’etapa de l’Educació Primària: la Religió (matèria optativa) o la Cultura Religiosa(per aquells/es alumnes que no fan Religió). Els/les alumnes poden optar per realitzar l’àrea de Religió Catòlica o bé la de Cultura Religiosa. En aquest segon cas, s’acosta els/les alumnes a diferents cultures i als seus trets més característics, entre ells la religió. En els cursos de 1r, 3r i 5è els alumnes que no cursen l’àrea de Religió realitzaran la matèria Educació en Valors Socials i Cívics.

En definitiva, totes les actuacions que portem a terme des de l’Escola tenen com a objectiu realitzar un seguiment i atenció individual i personalitzat que permeti als/les nostres alumnes desenvolupar al màxim les seves capacitats socials, emocionals i cognitives. Per aconseguir aquest objectiu, a l’etapa de Primària continuen sent fonamentals les estratègies d’atenció a la diversitat com els mitjos grups, la intervenció a l’aula, el reforç, la psicopedagogia, l’avaluació continuada, l’acció tutorial, la flexibilitat curricular…

L’avaluació dels/les nens/es en aquesta etapa es realitza tant a partir de l’observació i l’anàlisi del procés d’aprenentatge dels/de les alumnes en diferents moments i activitats i es realitza de manera individual i contínua. Aquesta avaluació es porta a terme mitjançant diferents instruments (control dels deures, activitats específiques d’avaluació, activitats d’aula, exposicions orals…) i els seus objectius així com els continguts que es valoraran són coneguts pels/per les alumnes.

L’avaluació ens ha de permetre conèixer tant el punt de partida com el progrés individual com el grau d’assoliment dels diferents objectius establerts.

La informació recollida en aquest procés d’avaluació és compartida amb la família per tal de consensuar les mesures adients que afavoreixen el desenvolupament i l’aprenentatge del/la nen/a.