ETAPA INFANTIL

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

Els nens i nenes d’Educació Infantil tenen unes característiques pròpies pel que fa al seu procés evolutiu. En aquest etapa de la seva vida es desenvolupen tant física com psicològicament molt de pressa i mostren una gran motivació, curiositat, entusiasme i capacitat d’aprenentatge: aprenen molt i molt ràpidament.

La figura de la psicopedagoga juntament amb les mestres de suport, les estones de mig grup i les intervencions de dues mestres a l’aula  són recursos que ens permeten  adequar per a cada alumne/a la nostra pràctica educativa per tal de donar resposta a les seves necessitats i garantir la  qualitat docent del nostre centre.

Per això, en aquesta etapa educativa el desenvolupament del currículum a través de les programacions i les activitats que plantegem es fonamenta en els següents aspectes:

a)    La interiorització d’hàbits necessaris per a  la convivència, el treball i l’autonomia.

b)    El progressiu desenvolupament de la capacitat de treball, de concentració i de reflexió.

c)    L’adquisició de l’autonomia personal i el coneixement i descoberta del propi cos i de les seves possibilitats, així com la descoberta dels altres i del seu entorn natural, social i cultural.

d)    El foment de la sociabilitat i la relació amb els altres (adults i iguals).

e)    Augment de l’experimentació i la curiositat per explorar el medi per obtenir-ne coneixement i comprendre’l.

f)     El desenvolupament dels diferents llenguatges (oral, escrit, plàstic, musical, corporal i matemàtic) i del pensament.

g)    Descoberta del món de la fantasia, la imaginació i la creativitat.

h)   La globalitat i la interdisciplinarietat del pensament i del coneixement que s’ha d’anar adquirint al llarg d’aquesta etapa educativa.

i)     L’assoliment d’unes capacitats que els permetran una formació integral i que posaran la base per als aprenentatges que caldrà assolir en les etapes educatives posteriors.

Els aprenentatges que han de fer els/les alumnes en aquesta etapa es treballen des de totes les àrees de manera relacionada  per tal de donar una visió global de la realitat.

Les àrees que organitzen els continguts d’aquesta etapa són tres: La Descoberta d’un mateix i dels altres, La Descoberta de l’entorn i la Comunicació i Llenguatges.

La Descoberta d’un Mateix i dels Altres requereix de la interacció social constant tant amb els iguals com amb els adults per tal d’obtenir un coneixement propi acurat i ric.

En aquesta àrea fem reflexionar els/les alumnes al voltant de les competències i habilitats necessàries per gaudir d’unes bones relacions interpersonals i promovem el desenvolupament del seu autoconcepte i autoestima, així com el descobriment de les seves possibilitats i habilitats en tots els àmbits del desenvolupament (motriu, social, cognitiu…).

Un dels aspectes fonamentals en aquesta etapa és el de la Psicomotricitatper la qual cosa a l’Escola disposem d’especialistes que treballen aquest aspecte a l’Educació Infantil.  Aquesta educació corporal és bàsica en la formació integral dels nens i les nenes i és un mitjà d’expressió molt important. Mitjançant el cos, el moviment i l’acció els infants descobreixen una altra forma de comunicació i posen els fonaments per a aprenentatges posteriors que requereixen un bon domini de l’organització i l’orientació espacial. Els objectius que des de la psicomotricitat ens proposem per aquesta etapa són els següents:

a)    Reforçar l’etapa del desenvolupament psicomotriu en què es troben els/les alumnes d’Educació Infantil i facilitar l’accés a les etapes posteriors.

b)    Permetre als nens i nenes experimentar amb diferents objectes i i materials i, a partir d’aquests, establir relacions que els permetin investigar i descobrir l’espai i prendre consciència del seu cos i del cos dels/de les altres.

c)    Comunicar-se amb els/les altres mitjançant la seva activitat motriu.

d)    Educar i desenvolupar la motricitat global: coordinació general del cos i de les seves parts, l’equilibri, els moviments, els desplaçaments, la coordinació de la mà i l’ull, la situació a l’espai, l’organització del temps…

e)    Afavorir la creativitat dels nens i nenes i el seu joc simbòlic ja que són dos aspectes bàsics per arribar a la posterior representació i interiorització dels aprenentatges.

f)     Generar la capacitat d’anàlisi, síntesi, atenció i memorització per poder arribar a la capacitat d’abstracció i operativitat.

g)    Potenciar l’expressió oral, enriquint de manera progressiva el vocabulari i l’organització del discurs.

També és clau el progressiu control de la motricitat fina. El treball que els nens i les nenes realitzen amb l’especialista d’aquesta àrea, els permetrà posteriorment una utilització precisa i correcta de la mà i dels estris d’escriptura i de treball en general. Per potenciar el desenvolupament d’aquesta habilitat els nens i  nenes coordinen  les dues mans, fan la pinça, retallen, estripen, punxen, cusen… Durant les activitats de motricitat fina es proposen activitats motivadores i variades que permeten explorar les diferents possibilitats de les seves mans, dels estris  i dels materials que utilitzen.

L’assoliment dels hàbits necessaris pel que fa a la higiene, l’autonomia i el treball a l’aula així com el desenvolupament de determinades actituds, valors i normes  és un altre objectiu fonamental. Els hàbits i el coneixement i respecte dels límits que regulen la convivència afavoreixen l’autonomia i el benestar dels infants, així com el seu desenvolupament personal i emocional.

La descoberta del propi cos i el de l’altre; el joc; l’espai;  el desenvolupament emocional, afectiu, sensorial; l’experimentació; l’expressió, els sentiments… són aspectes clau que articulen el contingut i el treball d’aquesta àrea.

La Descoberta de l’Entorn s’organitza al llarg de tot el parvulari al voltant de projectes que engloben continguts diversos. Aquesta  distribució dels aprenentatges és més motivadora i engrescadora pels/les alumnes, la qual cosa els facilita la seva interiorització. En aquesta àrea  els nens i nenes desenvolupen la capacitat d’observació i manipulació fomentant, a la vegada, l’esperit investigador i la curiositat per descobrir  i entendre  el món que l’envolta. Es recullen els seus interessos i es potencia la seva participació activa, així com la de les famílies, en el desenvolupament d’aquests projectes. Es treballa mitjançant l’observació, l’experimentació, la descoberta, la discussió, la reflexió individual i/o col·lectiva i donant gran importància al llenguatge oral per tal de compartir experiències i coneixements i per posar les bases al posterior llenguatge escrit. Les situacions d’aprenentatge d’aquesta àrea són una font immillorable per començar a treballar la lectura i l’escriptura com a font d’informació dins un context de comunicació.

Les sortides que s’aniran fent al llarg d’aquests cursos estaran relacionades amb aquests projectes de treball i tenen com a objectiu posar en contacte els/les alumnes amb el món natural i social que els envolta per tal de conèixer-lo i  relacionar-se amb ell, així com afavorir la convivència i les relacions socials en diferents entorns.

A l’hora d’introduir un concepte recollim quines idees o coneixements previs tenen els nens i nenes per tal d’acostar-los a l’aprenentatge d’una manera significativa i motivadora. Des d’aquesta perspectiva la metodologia que seguim en treball d’aquesta àrea parteix dels supòsits següents:

a)    Els/les alumnes són plenament actius i són els protagonistes del seu procés de construcció de coneixements.

b)    Els materials són fàcilment manipulables i diversificats.

c)    Ens organitzem de diferents maneres per tal de fer treballs individuals i col·lectius.

d)    La participació de les famílies també és present en el desenvolupament dels diferents projectes de treball.

e)    El tractament dels continguts és global i interdisciplinari.

Al llarg  d’aquesta etapa el llenguatge es desenvolupa a nivell oral i escrit. En l’aspecte oral, la finalitat és aprendre a explicar coses amb un ordre lògic i anar ampliant el vocabulari propi mitjançant les experiències i els materials que es proposen des de l’aula.  Pel que fa a l’aspecte escrit, a l’Educació Infantil els/les alumnes comencen l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura.  Es desenvolupa la consciència fonològica, s’aprenen les grafies i es llegeixen de forma comprensiva paraules i petites frases. L’objectiu és que els nens i les nenes vagin adquirint una lectura i una escriptura funcionals i vivenciades a partir de les experiències i les necessitats que l’entorn ens ofereix. Es treballa la llengua, doncs, com una eina de comunicació entre les persones.

En aquesta etapa també prenen un primer contacte amb la llengua anglesa per començar a familiaritzar-se amb els seus fonemes, vocabulari, expressions,…

L’Hora del Rondallaire és una àrea que pretén motivar el plaer de la lectura  creant entorns de lectura inventada, representant  contes i narracions, explicant lectures fetes, realitzant jocs de lectura i comprensió… Els nostres petits rondallaires aprendran a actuar  davant un públic engrescat.

Un altre dels llenguatges que  els/les alumnes comencen a desenvolupar en aquesta etapa és el Llenguatge Matemàtic. Les matemàtiques giren al voltant d’uns nuclis bàsics d’aprenentatge que es presenten de manera global i interrelacionada: la lògica, la numeració, la mesura, la geometria, l’experimentació i la descoberta. L’objectiu d’aquesta àrea és desenvolupar en els/les alumnes unes estructures mentals de conservació, relació, comparació…  que els faciliti la comprensió i representació d’aquells conceptes matemàtics que donen significat a la realitat.  El treball de la matemàtica parteix de l’entorn i del món real que ens envolta i pretén comprendre’l i actuar sobre ell, ja que és un àmbit del coneixement que ens aporta eines per interpretar-lo, descobrir-lo, analitzar-lo, modificar-lo, explicar-lo…

En el Llenguatge Visual, Plàstic i Artístic combinem l’expressivitat i la creativitat dels nens i nenes. Per aquest motiu l’aprenentatge es centra al voltant de diferents tècniques que obren un ventall de possibilitats  amb les quals els infants podran crear produccions pròpies i originals.  Algunes tècniques i materials que utilitzem són els següents:

a)    Materials naturals aportats durant el treball dels projectes.

b)    Diferents tipus de paper i cartolines i maneres diverses de manipular-los: retallar, estripar, pessigar, arrugar, punxar, enganxar…

c)    Pintura amb els dits, amb la mà, amb pinzells…

d)    Ceres: pintar, envernissar, esgrafiar…

e)    Llapis i retoladors de diferents tipus, colors i gruixos.

f)     El modelatge del fang i de la plastilina.

És també un contingut important a treballar la combinació de diferents tècniques en un mateix treball.

L’objectiu principal d’aquest llenguatge és desenvolupar en els/les alumnes la creativitat així com l’expressió plàstica com a mitjà d’expressió i de comunicació de vivències.

El  Llenguatge Musical, que és una àrea impartida per l’especialista de música de l’Escola,  té com a objectius bàsics els següents:

a)    Desvetllar i desenvolupar la sensibilitat musical dels nens  i les nenes.

b)    Potenciar la participació activa de tots/es els/les alumnes en la pràctica musical.

c)    Educar l’oïda i el sentit rítmic.

d)    Aprendre a distingir i relacionar les diferents qualitats del so.

e)    Experimentar i produir sons amb diferents instruments i/o parts del seu cos.

f)     Aprendre i reproduir cançons i danses relacionades amb el nostre entorn cultural.

El treball musical al parvulari és fonamentalment sensorial. Se segueix una metodologia diversa i rica en estímuls, però, al mateix temps, respectant el ritme de desenvolupament de cadascun dels infants, la seva capacitat motriu, la seva veu i les seves possibilitats d’audició, comprensió i expressió.

L’avaluació dels/les nens/es en aquesta etapa es fonamenta en l’observació i l’anàlisi del procés d’aprenentatge dels/de les alumnes en diferents moments i activitats i  es realitza de manera individual i contínua. Aquesta avaluació ha de permetre conèixer el punt de partida, el progrés individual i el grau d’assoliment dels diferents objectius establerts.

La informació recollida en aquest procés d’avaluació és compartida amb la família per tal de consensuar  les mesures adients que afavoreixen el desenvolupament i l’aprenentatge del/ de la nen/a.