ETAPA SECUNDÀRIA

etapa_secundariaA l’etapa de l’Educació Secundària trobem nois i noies que tot just acaben el període de la infantesa i en els quals, al llarg de quatre anys, observarem una evolució personal que els portarà al món adult.
Són joves amb molts interessos i curiositats però també amb molts dubtes i interrogants, en relació a ells mateixos i al món que els envolta. En aquest sentit, l’equip docent de secundària treballa per acompanyar aquests alumnes en aquest procés de formació i canvi, orientant-los tant en els aspectes acadèmics com personals i socials. Per a poder realitzar amb èxit aquesta tasca és imprescindible el coneixement integral del jove. Aquest ens INSPIRA a l’hora de plantejar els recursos organitzatius i metodològics que dirigeixen la pràctica educativa.
Per tal d’afavorir el seu ple desenvolupament és important que, en aquesta tasca, s’estableixin vincles de confiança entre les parts, escola-família- alumnat, que permetin el treball compartit i consensuat.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

OBJECTIUS DE L’ETAPA

L’ESO (l’Educació Secundària Obligatòria) que és la següent etapa obligatòria està organitzada en quatre cursos al llarg dels quals els objectius a assolir de les diferents àrees es treballen de forma cíclica. El currículum queda distribuït en una part comuna, una de variable i una de síntesi que, conjuntament, pretén donar a l’alumnat una formació integral i funcional que el permetrà desenvolupar les capacitats, habilitats i destreses necessàries per a continuar la seva formació acadèmica o la incorporació al món laboral i la participació activa en la societat.

ACCIÓ TUTORIAL

Un dels eixos fonamentals de la Reforma en l’Etapa de l’ESO és, sens dubte, la tutoria. Per aquest motiu i, pensant en la seva importància, a l’Escola Cervetó hem elaborat un programa d’acció tutorial que assegura una bona organització i funcionament de les tutories. Com a objectius fonamentals ens centrem en conèixer a l’alumne/a com a individu, tant a nivell acadèmic com personal i en la seva relació amb la resta del grup classe.

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

Tenint en compte la necessitat del tractament de la diversitat derivada dels diferents interessos, ritmes d’aprenentatge, dels coneixements previs que l’alumnat aporta,… a l’Escola tenim previstes una sèrie de propostes metodològiques i organitzatives que tenen com a objectiu final afavorir al màxim l’aprenentatge de tot l’alumnat d’acord a les seves necessitats i fer un seguiment molt acurat del procés de construcció de coneixements.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Són aquells continguts no contemplats en el currículum escolar de l’Etapa, que des de l’escola considerem imprescindibles per tal d’assolir la formació global i integral dels nostres alumnes contemplada en l’ideari del Centre. Tenen com a objectiu ensenyar als/les alumnes a conèixer i aplicar mètodes, tècniques d’expressió, d’organització i expressió de les idees amb la intenció d’emprar-los tant en els aprenentatges per a millorar el rendiment acadèmic, com en la vida quotidiana.
Les activitats que desenvolupem són: InformàticaEstratègies de comunicacióTècniques d’aprenentatgeTaller de raonament lògic i Introducció a la Filosofia.

TREBALLS DE SÍNTESI

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars. Al llarg del treball de síntesi, l’alumne/a haurà de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

DOCUMENTS DE CURS

DOSSIER DE TÈCNIQUES DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

ASSIGNATURES I PROFESSORAT