ETAPES EDUCATIVES

ETAPA INFANTIL

etapa_infantilA l’etapa de l’Educació Infantil tenim nens i nenes amb una gran creativitat, motivació i curiositat per tot allò que els envolta. Els mestres i les mestres d’Infantil al Cervetó tenim molt present aquestes característiques i ens INSPIREM en ells/es per tal de fer-los els grans protagonistes del seu desenvolupament i aprenentatge.
Els vincles afectius que creem i el clima de confiança amb què a l’Escola acollim els nostres infants fan que se sentin segurs i estimats.
No només treballem perquè els/les nens/es assoleixin aprenentatges; el desenvolupament, emocional i social és importantíssim en aquesta edat i és un objectiu prioritari per la nostra Escola acompanyar-los en aquest procés maduratiu de creixement personal.
El joc, les cançons, la reflexió, l’observació, les experiències pròpies, la comunicació amb els altres i l’experimentació són algunes de les eines i recursos que els/les mestres utilitzem a les aules per tal d’assolir l’objectiu de desenvolupar les habilitats i capacitats dels nens i nenes d’aquesta etapa.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

ÀREES QUE ES TREBALLEN

Els aprenentatges que han de fer els/les alumnes en aquesta etapa es treballen des de totes les àrees de manera relacionada  per tal de donar una visió global de la realitat.

Les àrees que organitzen els continguts d’aquesta etapa són tres: La Descoberta d’un mateix i dels altres, La Descoberta de l’entorn i la Comunicació i Llenguatges.

DISTRIBUCIÓ DE MESTRES I ESPECIALISTES

OBJECTIUS DE L’ETAPA

El desenvolupament del currículum a través de les programacions i les activitats que plantegem es fonamenta en els següents aspectes:

 1. La interiorització d’hàbits  per a  la convivència, el treball i l’autonomia.
 2. El desenvolupament de la capacitat de treball, de concentració i de reflexió.
 3. L’adquisició de l’autonomia personal.
 4. El foment de la sociabilitat.
 5. Augment de l’experimentació i la curiositat per explorar i conèixer el medi.
 6. El desenvolupament dels diferents llenguatges i del pensament.
 7. Descoberta del món de la fantasia, la imaginació i la creativitat.
 8. La globalitat i la interdisciplinarietat del pensament i del coneixement..
 9. L’assoliment de capacitats que posaran la base per als aprenentatges que caldrà assolir en les etapes educatives posteriors.

DOCUMENTS DE CURS

 • “Quins hàbits m’heu d’ajudar a assolir al llarg dels tres anys d’Infantil?” DESCARREGA

ETAPA PRIMÀRIA

etapa_primaria_defA l’etapa de Primària els nens i nenes amplien el ventall dels seus interessos, la qual cosa és una gran font d’INSPIRACIÓ perquè els mestres d’aquests cursos puguem acostar-los cap a l’aprenentatge d’una manera engrescadora i motivadora.
Al llarg dels sis cursos d’aquesta etapa, els nois i les noies desenvoluparan, entre d’altres, les seves competències comunicatives, plàstiques, musicals, matemàtiques, digitals, físiques i esportives i de comprensió de l’entorn social, cultural i natural.
A més a més, aquesta és una etapa fonamental per assolir habilitats de relació interpersonal, d’autoconeixement i d’autonomia i iniciativa davant els reptes acadèmics i/o socials i personals.
La nostra formació i experiència ens permeten portar a les nostres aules una metodologia basada en l’anàlisi, la comprensió, la reflexió i l’activitat cognitiva de tots els nostres nens i nenes.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Totes les actuacions que portem a terme des de l’Escola tenen com a objectiu realitzar un seguiment i atenció individual i personalitzat que permeti als/les nostres alumnes desenvolupar al màxim les seves capacitats socials, emocionals i cognitives. Per aconseguir aquest objectiu, a l’etapa de Primària continuen sent fonamentals les estratègies d’atenció a la diversitat com els mitjos grups, la intervenció a l’aula, el reforç, la psicopedagogia, l’avaluació continuada, l’acció tutorial, la flexibilitat curricular

Al llarg de tota l’etapa Primària els/les alumnes aprenen a estructurar el seu pensament, a veure que l’error és un element positiu i necessari en el procés d’aprenentatge. Així doncs, totes les activitats (individuals, col·lectives, en petit grup…) tenen un predominant caràcter formatiu i amb una clara tendència envers l’autoaprenentatge.

Prioritzem, en totes les àrees, la comprensió i l’aplicació dels aprenentatges que realitzen els/les nostres alumnes ja que d’aquesta manera s’aconsegueix un aprenentatge més significatiu, motivador i funcional.

L’AVALUACIÓ A L’ETAPA PRIMÀRIA

L’avaluació dels/les nens/es en aquesta etapa es realitza tant a partir de  l’observació i l’anàlisi del procés d’aprenentatge dels/de les alumnes en diferents moments i activitats i  es realitza de manera individual i contínua. Aquesta avaluació es porta a terme mitjançant diferents instruments (control dels deures, activitats específiques d’avaluació, activitats d’aula, exposicions orals…) i els seus objectius així com els continguts que es valoraran són coneguts pels/per les alumnes.

L’avaluació ens ha de permetre conèixer tant el punt de partida, com el progrés individual, com el grau d’assoliment dels diferents objectius establerts.

La informació recollida en aquest procés d’avaluació és compartida amb la família per tal de consensuar  les mesures adients que afavoreixen el desenvolupament i l’aprenentatge del/la nen/a.

DISTRIBUCIÓ DE MESTRES I ESPECIALISTES

ETAPA SECUNDÀRIA

etapa_secundariaA l’etapa de l’Educació Secundària trobem nois i noies que tot just acaben el període de la infantesa i en els quals, al llarg de quatre anys, observarem una evolució personal que els portarà al món adult.
Són joves amb molts interessos i curiositats però també amb molts dubtes i interrogants, en relació a ells mateixos i al món que els envolta. En aquest sentit, l’equip docent de secundària treballa per acompanyar aquests alumnes en aquest procés de formació i canvi, orientant-los tant en els aspectes acadèmics com personals i socials. Per a poder realitzar amb èxit aquesta tasca és imprescindible el coneixement integral del jove. Aquest ens INSPIRA a l’hora de plantejar els recursos organitzatius i metodològics que dirigeixen la pràctica educativa.
Per tal d’afavorir el seu ple desenvolupament és important que, en aquesta tasca, s’estableixin vincles de confiança entre les parts, escola-família- alumnat, que permetin el treball compartit i consensuat.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

OBJECTIUS DE L’ETAPA

L’ESO (l’Educació Secundària Obligatòria) que és la següent etapa obligatòria està organitzada en quatre cursos al llarg dels quals els objectius a assolir de les diferents àrees es treballen de forma cíclica. El currículum queda distribuït en una part comuna, una de variable i una de síntesi que, conjuntament, pretén donar a l’alumnat una formació integral i funcional que el permetrà desenvolupar les capacitats, habilitats i destreses necessàries per a continuar la seva formació acadèmica o la incorporació al món laboral i la participació activa en la societat.

ACCIÓ TUTORIAL

Un dels eixos fonamentals de la Reforma en l’Etapa de l’ESO és, sens dubte, la tutoria. Per aquest motiu i, pensant en la seva importància, a l’Escola Cervetó hem elaborat un programa d’acció tutorial que assegura una bona organització i funcionament de les tutories.

Com a objectius fonamentals ens centrem en conèixer a l’alumne/a com a individu, tant a nivell acadèmic com personal i en la seva relació amb la resta del grup classe.

TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

Tenint en compte la necessitat del tractament de la diversitat derivada dels diferents interessos, ritmes d’aprenentatge, dels coneixements previs que l’alumnat aporta,… a l’Escola tenim previstes una sèrie de propostes metodològiques i organitzatives que tenen com a objectiu final afavorir al màxim l’aprenentatge de tot l’alumnat d’acord a les seves necessitats i fer un seguiment molt acurat del procés de construcció de coneixements.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Són aquells continguts no contemplats en el currículum escolar de l’Etapa, que des de l’escola considerem imprescindibles per tal d’assolir la formació global i integral dels nostres alumnes contemplada en l’ideari del Centre. Tenen com a objectiu ensenyar als/les alumnes a conèixer i aplicar mètodes, tècniques d’expressió, d’organització i expressió de les idees amb la intenció d’emprar-los tant en els aprenentatges per a millorar el rendiment acadèmic, com en la vida quotidiana.
Les activitats que desenvolupem són: InformàticaEstratègies de comunicacióTècniques d’aprenentatgeTaller de raonament lògicIntroducció a la Filosofia.

TREBALLS DE SÍNTESI

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars. Al llarg del treball de síntesi, l’alumne/a haurà de mostrar capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.

DOCUMENTS DE CURS

DOSSIER DE TÈCNIQUES DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

ASSIGNATURES I PROFESSORAT

ETAPA BATXILLERAT

batxillerat_etapaA l’etapa de Batxillerat tenim joves engrescats per iniciar la seva especialització acadèmica que els portaran a fer uns estudis posteriors. Això implica que s’enfrontin a un dels primers reptes de decisió del seu futur professional, fet que provoca interrogants, expectatives i il·lusions.
Els/les tutors/es i els/les professors/es s’INSPIREN en aquests futurs professionals del nostre país per portar a terme una educació global, de valors, de responsabilitat, de compromís, de coneixements, de cooperació, de potenciació de les seves habilitats i capacitats on la fita final és ensenyar a pensar i a desenvolupar estratègies que els permetin adaptar-se a una societat en continu canvi i evolució per esdevenir un ciutadà actiu i crític del segle XXI.

L’organització i el model pedagògic i metodològic d’aquesta etapa propis del nostre centre són possibles gràcies a l’existència de l’Associació Pedagògica Cervetó.

OBJECTIUS D’ETAPA

Aquesta etapa, que consta de dos cursos acadèmics, comporta bàsicament:

 • La consolidació de les habilitats i capacitats assolides en les etapes anteriors (comprensió lectora, raonament matemàtic, capacitat analítica….).
 • El desenvolupament de noves capacitats que fomenten tant el pensament conceptual com les habilitats procedimentals relacionades amb els diferents àmbits d’aprenentatge.

Una de les línies bàsiques del nostre centre és la formació global del nostre alumnat; així doncs, entre els nostres objectius ens marquem la formació acadèmica, la personal i la social, entenent que volem que els nostres estudiants siguin capaços d’aprendre a pensar, a fer… (àmbit acadèmic); que aprenguin a ser individus responsables (àmbit personal); i que el respecte i la tolerància siguin dos valors habituals en la seva convivència amb els altres (àmbit social).

TREBALLS DE RECERCA

Una de les innovacions de la reforma en el nivell educatiu del Batxillerat és l’obligatorietat del denominat Treball de recerca.

El treball de recerca (TR) és “un conjunt d’activitats estructurades i orientades de cara a la investigació que realitza cada alumne/a en un àmbit que ell mateix ha escollit i acotat en part.” (DOGC, núm. 2716).

El TR constitueix 2 crèdits del total que l’alumne/a ha de cursar en el Batxillerat.

Amb el TR l’alumnat desenvolupa una petita investigació sobre un tema determinat orientat per un tutor/a. Al final del treball l’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i la defensa oralment.

PROGRAMA ARGÓ DOSSIER GENERAL TREBALL DE RECERCA

ASSIGNATURES I PROFESSORAT