HISTÒRIA

L’Escola neix l’any 1968 al carrer Sant Roc i és el resultat d’una iniciativa individual de Concepció Brecha i Querol, moguda pel desig de fer realitat la seva visió de l’educació. L’any 1978, a la nostra escola es cursa la totalitat de L’Ensenyament General Bàsic (EGB). Amb l’ampliació dels nivells que s’imparteixen i l’augment del nostre alumnat, ens traslladem a un nou edifici, situat al carrer Isabel de Villena, núm. 39-45; 46-48 de la mateixa localitat, i continuem duent a terme la tasca educativa. La nostra escola és privada concertada des de l’etapa Infantil fins a 4t d’ESO (dues línies) i privada en els Batxillerats. Actualment té més de 800 alumnes, distribuïts en quatre grans seccions que permeten la flexibilitat i autonomia necessària a cada nivell d’edat sense que se’n ressenteixin la coordinació no la unitat del projecte educatiu. Les etapes són: Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i els Batxillerats: Humanístic, Tecnològic i de Ciències de la Naturalesa i de la Salut. La nostra actuació en l’àmbit de l’ensenyament- aprenentatge amb els/les alumnes de l’escola està emmarcada dins d’una concepció constructivista de l’educació. Aquesta perspectiva concep el coneixement com una construcció activa de l’individu. Com fa l’alumne aquesta construcció? Seguint un procés d’interacció amb el medi i amb altres persones que l’envolten, en un marc cultural, que inclou valors, estils de vida, costums i tradicions. En aquest marc el paper de l’educador/a no és el d’instruir, sinó el d’acompanyar en tot moment , regular de manera deliberada el procés d’aprenentatge de l’alumnat, a través d’estratègies d’aprenentatge que donin eines d’estudi i adquisició de coneixements als nois i noies. Alhora els han d’ajudar a ser conscients dels seus propis progressos i avenços. En l’acte d’ensenyar i aprendre, considerem bàsica l’atenció al propi procés que fa cada alumne ja mitjançant la utilització de mètodes d’ensenyament diferents en funció de les característiques individuals de l’alumnat, és a dir, un ensenyament diferenciat per a tots però dins d’un projecte i objectius comuns. L’assoliment final dels objectius pedagògics del Projecte Educatiu del nostre centre s’aconsegueix a través de l’Associació Pedagògica Cervetó que es va crear amb aquesta finalitat. En definitiva, el que pretenem és que els/les nostres alumnes tinguin una bona autoestima i alhora sàpiguen compartir i ser tolerants amb les persones que els envolten, tot sent capaços de prendre les seves pròpies decisions i argumentar les seves opinions. Pretenem ensenyar a pensar i ensenyar a aprendre als/les nostres alumnes i a anar desenvolupant un pensament estratègic i ric que permeti enfrontar la diversitat de situacions amb què es troben tant dins com fora de l’escola. És fonamental que vagin adquirint més coneixement de sí mateixos/es, a identificar-se i a diferenciar-se dels altres, és a dir, posem molt èmfasi en l’educació en els valors i les actituds. En conclusió, és la nostra experiència de més de trenta-cinc anys que ens avala i ens confirma en la nostra tasca educativa, sense oblidar-nos de la necessitat de renovar i innovar contínuament la nostra pràctica docent per tal de donar resposta a les demandes d’una societat en constant canvi i evolució.

TRETS D’IDENTITAT

A través de la tasca educativa de cada dia i després d’una trajectòria professional reeixida de més de 40 anys, ens proposem com objectius profunds i irrenunciables:

1. Una veritable formació integral de la persona a través del currículum, del tracte personal i del seguiment de tutoria.

2. El respecte a la llibertat individual i col.lectiva i el domini de les virtuts bàsiques de la convivència.

3. Ens definim com a escola catalana i, per tant, com a transmissors i consolidadors dels valors de la cultura catalana, sense que això signifiqui excloure altres realitats culturals i lingüístiques ben evidents en el nostre país. Entenem i respectem la diversitat per raó de gènere, realitat social i/o cultural.

4. Ens considerem una institució receptiva i participativa en les propostes que provénen de l’equip directiu com de l’equip de mestres, així com de les mares i pares de l’escola.

5. Som una escola d’estructura flexible i interactiva que pretén conservar tant les propostes que provénen de l’equip directiu com de l’equip de mestres, així com les de pares i mares de l’escola.

6. Potenciem la formació permanent del professorat i de l’equip directiu, així com la formació de la resta de la comunitat educativa.

7. També potenciem la interdisciplinarietat del currículum dels alumnes per tal de tenir una visió globalitzadora de la realitat social, cultural i científica.

8. Volem aprofundir els nostres objectius educatius no només a través del desplegament del currículum de l’alumne/a sinó també de les activitats extraescolars que fomenten la creativitat, la sensibilitat, el coneixement i la formació tècnica-científica.

PROJECTE EDUCATIU

El Projecte educatiu de l’Escola descriu la identitat del nostre centre. Ens definim com una escola que es preocupa de la formació integral de la persona des de la vessant intel·lectual a l’afectiva i social per la qual cosa considerem bàsic un seguiment individualitzat dels alumnes a través de la tasca de les tutories compartides, modalitat que garanteix un seguiment real de cada alumne tant a nivell acadèmic, com a nivell personal. La preocupació per oferir qualitat acadèmica als/es alumnes es tradueix en garantir una bona formació permanent del professorat dins i fora del centre i en comptar amb un claustre de professors/es amb una formació immillorable en els seus respectius camps de coneixement i també a nivell pedagògic. També ens definim com una escola catalana, que transmet els valors de la cultura catalana i que utilitza com a llengua vehicular el català, la qual cosa no significa que l’escola no contempli altres realitats lingüístiques i culturals presents a la nostre societat. Per altra banda, hi ha un gran respecte a la diversitat, tant cultural com de gènere. Som una escola que valorem com a fonamental l’intercanvi d’informació i el contacte amb els/les pares/mares per tal de prendre decisions de forma consensuada amb el/la tutor/a i si s’escau, amb qualsevol membre de l’equip directiu. Per últim, l’escola considera i així ho manifesta en el seu Projecte Curricular de Centre que el camp educatiu és molt extens i no s’acaba en les àrees curriculars, sinó que abasta un horitzó més ample per la qual cosa considera important organitzar activitats extraescolars que fomentin la creativitat, la sensibilitat i l’esport. Aquests grans trets d’identitat de l’escola van prenent forma en cadascun dels àmbits escolars, des de la manera d’organitzar els continguts d’aprenentatge de les diferents àrees curriculars, fins les consignes pedagògiques que donen sentit i coherència a totes elles i que creen una línia d’escola comuna a totes les etapes educatives.