SECUNDÀRIA: Professorat

SECUNDÀRIA: Professorat

1r ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura
Aroa Sánchez
Llengua castellana i literatura
Aroa Sánchez
Llengua anglesa
Irma Martínez
Matemàtiques
Albert Rius
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
Carme Colomé
Ciències socials: geografia i història
Isabel Carbajo
Educació física Anabel Gracia
Música
Anna Córdoba
Visual i Plàstica
Anna Córdoba
Tecnologia Mª José Martori
Cultura i valors ètics Carme Colomé
Complementàries
 • Anna Córdoba
 • Marta Felip
 • Mª José Martori
Matèries optatives
 • Irma Martínez
 • Albert Rius
 • Carme Colomé

2n ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura
Tatiana Herrero
Llengua castellana i literatura
Tatiana Herrero
Llengua anglesa
Irma Martínez
Matemàtiques
Albert Rius
Ciències de la naturalesa: física i química
Carme Colomé
Ciències socials: geografia i història
Isabel Carbajo
Educació física Annabel Gracia
Música Anna Córdoba
Tecnologia Mª José Martori
Cultura i valors ètics Anna Córdoba
Complementàries
 • Marta Felip
 • Mª José Martori
 • Aroa Sánchez
Matèries optatives
 • Marta Gago
 • Mª José Martori
 • Carme Colomé

3r ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura Mar Moreno
Llengua castellana i literatura Mar Moreno
Llengua estrangera Irma Martínez
Matemàtiques Míriam Montero
Biologia i Geologia Gemma Batlle
Física i Química Gemma Batlle
Ciències socials: geografia i història Adrià Delgado
Educació física Anabel Gracia
Educació visual i plàstica Paqui Berral
Tecnologia Míriam Montero
Cultura i valors ètics Paqui Berral
Complementàries
 • Núria Rubio
 • Marta Felip
Optatives
 • Marta Gago
 • Mar Moreno
 • Anna Ramos
 • Isabel Riera

4t ESO

Matèria
Professorat
Llengua catalana i literatura Núria Rubio
Llengua castellana i literatura Núria Rubio
Llengua estrangera Anna Ramos
Matemàtiques Gemma Batlle
Ciències socials: geografia i història Adrià Delgado
Educació física Anabel Gracia
Cultura i valors ètics
 • Adrià Delgado
 • Núria Rubio
Complementàries
 • Marta Felip
 • Anna Ramos
Projecte de recerca
 • Francesc Toja
 • Isabel Carbajo
 • Jordi Cervera
MATÈRIES OPTATIVES
Llatí Isabel Carbajo
Física i Química Isabel Riera
Biologia i Geologia Jordi Cervera
Economia Enric Bosch
Educació visual i plàstica Paqui Berral
Tecnologia Míriam Montero
Informàtica Francesc Toja
Ciències aplicades Jordi Cervera

CAP D’ESTUDIS: Imma Roda